Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

... Το κόστος για την προσβολή της προσωπικότητας - της Τιμής & της Αξιοπρέπειας! ...

…3.000 ευρώ, εκ των οποίων, 500 € σε 5 δόσεις…

Αγαπητοί αναγνώστες επειδή δικαιολογημένα με ρωτάτε για την εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης που είχε υποβάλλει εις βάρος μου ο τέως Δήμαρχος Ερμιόνης Ανάργυρος Λεμπέσης σας ενημερώνω: Η αγωγή αυτή μετά από επαναλαμβανόμενες αναβολές τελικά εκδικάσθηκε την 15η Νοεμβρίου 2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου. 

Και αγωγή με  100.000 € αποζημίωση ζητά ο τέως Ερμιόνης σε συνέχεια της γνωστής υπόθεσης ....
ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΌΛΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σαράντα ημέρες - περίπου - μετά, εκδόθηκε και η απόφαση. 
Παραθέτω συνοπτικά το ιστορικό και την τελική έκβασή της,
 όπως διαμορφώθηκε και με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
που συνυπέγραψαν ο ενάγων και ο εναγόμενος.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Η συμφωνία  αυτή έγινε στο Κρανίδι σήμερα την 25 Ιανουαρίου 2018, μεταξύ των:
1. Ανάργυρου Λεμπέση του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κατοίκου Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χάριν συντομίας στο εξής θα αποκαλείται α΄ συμβαλλόμενος και
2. Σταματίου Δαμαλίτη του Δαμιανού και της Γαρύφως, κατοίκου Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επί της οδού Ερμού, που χάριν συντομίας στο εξής θα αποκαλείται β΄ συμβαλλόμενος.
Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο α΄ συμβαλλόμενος άσκησε σε βάρος του β΄ συμβαλλόμενου την από 1-10-2013 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης ΤΜ/1056/2013 αγωγή του, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, η οποία συζητήθηκε κατόπιν αναβολών την 15η-11-2017. Επί της άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1038/2017 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ/κείου Ναυπλίου (Τακτική Διαδικασία) η οποία υποχρεώνει τον β΄ συμβαλλόμενο να καταβάλει στον α΄ το ποσό των 3.000,00 ευρώ νομιμοτόκως, καθώς και μέρος της δικαστικής δαπάνης ποσού 700,00 ευρώ.

Β. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ήδη, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, έχοντας την επιθυμία να αποφύγουν περαιτέρω δικαστικές διενέξεις και να λύσουν την προκείμενη διαφορά, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
1. Ο β΄ συμβαλλόμενος σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαιτήσεως του α΄ συμβαλλόμενου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε αυτόν ατόκως το συνολικό ποσόν των 3.000,00 ευρώ, όπως κατωτέρω ορίζεται.
2. O α΄ συμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί και αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω εξώδικη επίλυση της διαφοράς και δέχεται να λάβει κατά περιορισμό της απαιτήσεώς του και με τον τρόπο που συμφωνείται κατωτέρω το συνολικό ποσό των 3.000,00 ευρώ σε πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αξιώσεώς του, όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό του παρόντος, περιορίζοντας ούτω σε κάθε περίπτωση στο ποσό αυτό την ένδικη αξίωσή του. Ειδικότερα, παραιτείται με το παρόν κάθε παρεπόμενης ενοχής, ήτοι των τόκων και της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης.
3. Κατά ταύτα ο β΄ συμβαλλόμενος θα καταβάλει ατόκως στον α΄ συμβαλλόμενο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε φύσεως απαιτήσεως αυτού το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ ως εξής:
α) Ποσό δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) θα καταβληθεί ήδη την επομένη της υπογραφής του παρόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει ο α΄ συμβαλλόμενος.
β) Το υπόλοιπο δε ποσό των πεντακοσίων (500,00 €) ευρώ καταβληθεί ατόκως σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις ποσού εκατό (100,00 €) ευρώ εκάστη στον ίδιο ως άνω τραπεζικό λογαριασμό, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί την 28η-2-2018, η δεύτερη την 30η-3-2018, η τρίτη την 30η-4-2016, η τέταρτη την 30η-5-2018 και η πέμπτη την 30η-6-2018.
4. Με το παρόν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι παύουν να υφίστανται και οι εκατέρωθεν αξιώσεις που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 1038/2017 απόφαση του ΜονΠρΝαυπλ, ενώ παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής της.
5. Η συμφωνία αυτή της πληρωμής της πιο πάνω προσδιορισθείσης και συνομολογηθείσης οφειλής του β΄ συμβαλλόμενου και με τους άνω όρους (δηλ. καταβολής αυτής ατόκως σε δόσεις), τελεί υπό το κράτος της διαλυτικής αίρεσης της τακτικής και εμπρόθεσμης καταβολής των ως άνω πέντε δόσεων εκ μέρους αυτού. Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή μίας των ως άνω δόσεων θα έχει ως συνέπεια την αυτοδικαία κατάργηση της παρούσης συμφωνίας και την αξίωση καταβολής εκ μέρους του α΄ συμβαλλόμενου της υπολοίπου απαιτήσεώς του σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης του ΜονΠρΝαυπλ.

Κρανίδι, 25 -1-2018

Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ                             Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τη δικηγόρο μου Κυρία Παρασκευή  Ι. Γκιόλα Δικηγόρο Μ.Δ.Ε. Ευρωπαϊκού Δικαίου,  η οποία, με άψογους Νομικά χειρισμούς  αλλά και με βαθιά ανθρωπινή αλληλέγγυα συμπεριφορά, επέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα σ’ αυτή την υπόθεση.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους συμπολίτες μου (μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού!…) που μου συμπαραστάθηκαν και με χαλύβδωσαν… με τον ένα ή άλλο τρόπο και σ’ αυτή την περιπέτειά μου! ...

Ο εθελοντικός, ανιδιοτελής και ωραίος ΑΓΩΝΑΣ για την ενημέρωσή σας συνεχίζεται…

Με Εκτίμηση 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ       

Δεν υπάρχουν σχόλια: